Algemene Voorwaarden Jawende V.O.F.

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

De vennootschap onder firma Jawende V.O.F: gevestigd te Almere, Bramzeil 3, 1319 EW Almere en houdende de concepten Jawende coaching, Jawende trainingen, Jawende events.

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Jawende wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Jawende aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching; waaronder bijv. trainingen, coaching, (online) programma’s, etc.

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma; 

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Jawende wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering 

3.1 Jawende zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. 

3.2 Jawende programma’s: Voor aanvang van deze diensten dient minimaal 1 deel van de hoofdsom in bezit te zijn van Jawende. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in termijnen betalen. Eerste termijn bij aanmelding direct (online) te betalen. De volgende termijnen worden maandelijks voldaan. 

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Jawende heeft plaatsgevonden. 

3.5 Jawende is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Jawende, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Jawende aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Jawende ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma 

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Jawende gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

5.1 Jawende is gerechtigd: 

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
  4. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 
  • (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Jawende gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Betaald event: Tot 1 week voor event.

Trainingen: Tot 2 weken voor aanvang training.                                              

Bij annulering 1 week voor aanvang zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.                                                 

Bij annulering vanaf 2 dagen voor aanvang zal 75% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering wordt €7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Jawende. 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Jawende niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Jawende te voldoen. 

6.1 Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een coaching traject

6.1.1 Cliënt is gerechtigd te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een coaching traject te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Bij 1 dag voor aanvang zal 50% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.                                                    
Bij annulering op de afgesproken dag doch uiterlijk twee uur voor aanvang van het coachtraject zal 75% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering korter dan twee uur voor aanvang van het coach traject of bij afwezigheid zonder annulering (no show) zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

6.2 Annulering van deelname aan een coach traject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Jawende. 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Jawende niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Jawende te voldoen.

7. Aansprakelijkheid 

7.1 Jawende is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Jawende. 

7.2 Indien en voor zover op Jawende enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jawende de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Jawende in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

7.4 Iedere schade jegens Jawende, behalve een schade die door Jawende is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

8. Overmacht 

8.1 Indien Jawende door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Jawende gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Jawende op betaling door cliënt voor reeds door Jawende verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

8.2 Jawende zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Jawende heeft slechts een inspanningsverplichting. 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Jawende) waardoor Jawende tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Jawende kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

9. Uitvoering door derden 

9.1 Jawende is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

10. Vertrouwelijkheid 

10.1 Jawende zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of Jawende daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Jawende of andere cliënten/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Jawende/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Jawende ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Jawende en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Jawende en gehanteerde software berusten bij Jawende of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jawende is het niet toegestaan om enig door Jawende aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Jawende geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

12. Persoonsgegevens 

12.1 Jawende behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
Zie hiervoor ook de privacy verklaring van Jawende.

12.2 Jawende neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Jawende. 

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Jawende en Jawende zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en Jawende kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, onverminderd het recht van Jawende een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.