Privacyverklaring Jawende V.O.F.

Jawende V.O.F., gevestigd aan het adres Bramzeil 3, Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bramzeil 3 
1319 EW Almere
+31 647260681
info@jawende.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jawende verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

– Bankrekeningnummer

– Reacties op de website(s)

– Op de website ingevulde contactformulieren

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jawende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Jawende verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Jawende, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op bassi van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

Social Media

Reden gebruik:
Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:
Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:
Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 
Ontvangt alleen relevante info danwel advertenties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jawende bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij Jawende: Personalia, telefoonnummer, adres, woonplaats, 
e-mailadres:                                 
Bewaartermijn: Zolang geabonneerd op betreffende mailinglist plus 1 maand.

Reden: Mogelijkheid tot ontvangst relevante informatie over (afgenomen) producten en het afleveren van goederen. De extra maand is voor verwijderen van de gegevens uit het systeem na afmelding voor de mailinglist.

Bankrekeningnummer en Personalia, adres, woonplaats, telefoonnummer en overige relevante betalingsgegevens: 

Bewaartermijn:5 jaar

Reden: Vereiste voor financiële transacties vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wanneer je een reactie achterlaat op de website, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jawende deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jawende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Als je reacties hebt achter gelaten op onze website, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@jawende.nl, of je afmelden van onze mailinglist.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jawende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reacties van bezoekers op de website kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jawende neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jawende.nl.